Svědkové Jehovovi

Zeptejte se jehovisty

Položme nyní imaginárnímu jehovistovi pár otázek na tělo a poslechněme si, jak by asi odpověděl. A porovnejme se skutečností.

1. Nechal byste své dítě umřít, kdyby potřebovalo transfúzi?

Samozřejmě, že ne. Snažil bych se mu obstarat tu nejlepší dostupnou lékařskou péči, která je v souladu s nejmodernějšími lékařskými poznatky a zároveň s radami našeho moudrého Stvořitele.

Ano. Neexistuje žádná možnost přimět jehovistu, aby jakkoli přijal do těla krev nebo to dopustil u svého dítěte. Opravdu raději zemře, nebo nechá zemřít své dítě. Nicméně nikdo neví, jak se členové v takových situacích chovají skutečně, i když učení sekty nedává na výběr. Lze předpokládat, že v situaci ohrožení života jdou náboženské zásady stranou, jak tomu bývá u všech lidí. Na druhé straně by vzniklá újma byla chápána jako oběť, která je velmi ceněna. Lze si představit, že jehovista, který „obětoval“ své dítě, nebo sám transfúzi odmítl a přežil, se může těšit značné úctě ve sboru. Nicméně případné přijetí krve je chápáno jako osobní věc člena. Není kontrolováno organizací a v případě odhalení není postihováno. Člen pouze ztrácí prestiž u spoluvěřících. Měl by také mít špatné svědomí z toho, že zhřešil.

2. Je pravda, že Svědkové Jehovovi zakazují transfúze?

Ne. Organizace svědků Jehovových nic nezakazuje ani nepřikazuje. Do životů lidí nemá právo zasahovat, jen poukazuje na biblické zásady.

Nejenže učí, že přijmout krev (nebo její složku) jídlem, transfúzí nebo jakýmkoli jiným způsobem je těžký hřích, ale též vedou své členy k tomu, aby odmítali transfúze i za cenu ztráty života. Nadto vyvolávají dojem, že sama moderní lékařská věda považuje transfúze za nebezpečné, zbytečné a přežité.

3. Zakazuje vaše organizace svým členům vojenskou službu?

Ne. Je na osobním rozhodnutí jednotlivce, zda bude respektovat zásady Bible.

Ano. „Osobní rozhodnutí jednotlivce“ vychází ze zmanipulované mysli. Kdyby se nějaký jehovista „osobně rozhodl“, že nastoupí vojenskou službu, byl by vyloučen.

4. Věříte, že přijde konec světa?

Ne. Svět nebude zničen. Ani nepřijde žádná katastrofa. Bůh zasáhne do záležitostí lidstva, aby bylo odstraněno zlo a mohl být vytvořen ráj. Říkáme tomu konec systému věcí.

Ano. Učení o „konci světa“ je jedním z pilířů ideologie jehovistů. „Svět“ v jejich pojetí znamená sice jen společenský systém, ale jeho konec má být doprovázen značně děsivými událostmi spojenými s fyzickou destrukcí (například kostelů), a hlavně záhubou drtivé většiny populace (viz kapitoly Jak to doopravdy bude a Co se s vámi brzy stane).

5. Opravdu říkáte, že „konec systému věcí“ přežijí jen členové vaší sekty?

Nikoli. Přežijí ho všichni upřímní lidé, kteří věří v Boha a žijí podle jeho přikázání.

Ano. „Upřímní lidé, kteří věří v Boha a žijí podle jeho přikázání“ jsou podle nich jen oni sami. Učení říká, že kdo je opravdu přítelem pravdy, stane se svědkem Jehovovým. Aby byla udržena poslušnost, je zdůrazňováno, že pouhé členství a dodržování pravidel nestačí. Musíte být jehovistou i způsobem myšlení, jinak budete v Armagedonu zahuben. Z toho vyplývá, že „lidé čistého srdce, ti upřímní“, kteří budou zachráněni, jsou dokonce jen podmnožinou členské základny jehovistů.

6. Myslíte si, že když jsem katolík (evangelík, žid…), tak sloužím Ďáblu?

Naopak, vážím si vaší víry v Boha, která je dnes tak vzácná. Svědkové Jehovovi vám nabízejí možnost zvýšit si vaše poznání Boha a Bible bezplatným studiem přímo u vás doma nebo pomocí literatury, která je zdarma.

Zcela určitě. Ať jste katolík, evangelík, příznivce hnutí Haré Kršna, či máte jakékoli jiné vyznání, jste podle jehovistů součástí falešného náboženství (Velkého Babylónu, nevěstky), které je ovládáno Ďáblem a budete brzy zabit, pokud neposlechnete jehovisty a nestanete se jedním z nich. Předtím se však musíte naprosto zříci své staré víry. „Domácí biblické studium“ není prostředkem ke zvýšení vašeho poznání, ale důsledně vytvořeným programem psychické manipulace, která z vás má udělat horlivého stoupence brooklynského vedení. Literatura, která má tentýž cíl, je zdarma, ale budete upozorněn, že můžete dát dobrovolný příspěvek. Pokud „bezplatné studium“ uspěje, budete zřejmě organizaci Svědků dobrovolně odevzdávat určitou část svého příjmu.

7. Jak dlouho již existuje vaše sekta?

Nejsme sektou, jsme organizací lidí, kteří se snaží upřímně sloužit Bohu. Takoví lidé tu jsou už šest tisíc let, od doby Ábela. Starozákonní Izraelité jsou v Bibli označeni jako Jehovovi svědkové, také Ježíš učil své následovníky „buď posvěceno Tvé jméno“, a proto byli i první křesťané Jehovovými svědky. Po smrti apoštolů došlo postupně k odchýlení od pravého uctívání, takže Bůh neměl na zemi organizované následovníky, jen jednotlivce, ale v 19. století Jehova obnovil svou organizaci, aby mohlo být vykonáno celosvětové dílo zvěstování a varování, než přijde konec.

Sektu založil Američan Charles Taze Russell v druhé polovině 19. století.

Otázky 2 a 3 položilo českým jehovistům ministerstvo kultury. Na základě jejich odpovědi povolilo registraci náboženské společnosti.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár