Svědkové Jehovovi

Revoluce v teologii

Neboj se nevědomosti, boj se lživé vědomosti. Od ní pochází všechno zlo světa. (Tolstoj)

Co znamenal Einstein pro fyziku, to znamenají jehovisté pro teologii. Einstein zformuloval teorii relativity, jehovisté objevili soustavu absolutní pravdy. Teorie relativity popisuje vesmír zcela novým způsobem. Pravda, kterou znovuobjevili jehovisté, znamená podobně revoluční odhalení ve věcech víry.

Proč říkám, že ji znovuobjevili? Protože to, co jehovisté, říkal již Ježíš Kristus a jeho následovníci. Kdybyste se zeptali Ježíše nebo apoštolů, odpověděli by, že jsou svědky Jehovovými.

Ale Ďábel postupně zkresloval pravou nauku. Křesťané se rozpadli do názorových proudů a církve pod vedením Ďábla vymazaly boží jméno Jehova z Písma. Začaly se objevovat nauky pocházející od pohanů a začaly se přejímat i jejich svátky. Začala doba temna, ovšem předpovězená proroky.

Ovšem na začátku dvacátého století skončila doba, kdy to bůh připouštěl. Nyní mělo být obnoveno pravé náboženství. Popis pravého uctívání je zaznamenán v bibli, ale té nikdo nerozumí, dokud mu bůh nepomůže. Bůh si vybral jednoho mladého Američana z Pennsylvánie jménem Charles Taze Russell. Ten si už v polovině 19. století uvědomil, že žádné náboženství se nedrží bible. Začal tedy tuto knihu poctivě a vědecky zkoumat. Postupně (ten proces trvá dodnes) objevil mnoho zapomenutých pravd. Napsal o tom množství knih a bůh mu žehnal tím, že se kolem něj začali scházet další studenti bible. Tak postupně vznikla organizace známá jako Mezinárodní badatelé Bible (International Bible Students), která přežila jeho smrt. Ve třicátých letech 20. století dospěl proces objevování k poznatku, že správný název organizace má znít „svědkové Jehovovi“ a proto se přejmenovali.

Prohlédněme tedy temnou mlhou falešných nauk a nechme zazářit čistou pravdu. Bude to pro vás velmi vzrušující okamžik.

Boží jméno

Bůh má osobní jméno Jehova. Označení bůh je jen titulem, který neukazuje na konkrétní osobu. Falešné náboženství zatajilo boží jméno před lidmi a nahradilo jej nic neříkajícím titulem Pán (v češtině Hospodin.

Trojice, Ježíš, svatý duch

Žádný trojjediný Bůh neexistuje, je to nauka vycházející z pohanských kořenů. Pravda je taková, že je jediný bůh – Jehova, který stvořil svého syna Ježíše Krista, jenž je vlastně nejvýše postaveným andělem a je tedy bohu podřízen. Svatý duch není živá osoba, ale boží síla, fluidum, kterým Jehova vše činí a které propůjčuje i svým služebníkům.

Marie

Kult Matky boží je pohanská nauka. Marie byla matkou Ježíše Krista, proto si zaslouží úctu, ale nikde v bibli není pokyn ji uctívat. Máme uctívat pouze boha, tedy Jehovu. Marie nadto není boží matkou, protože Ježíš Kristus není bůh, ale jen jeho syn.

Kříž

Ježíš nezemřel na kříži. Byl to jednoduchý kůl. Kříž je starověký pohanský symbol. Církev přejala pohanský symbol, uctívá tedy falešné bohy. Historie ukazuje, že se tehdy nepopravovalo na dvou zkřížených břevnech, ale byl používán pouze jednoduchý kůl, na kterém byl odsouzený přibit s rukama nad hlavou. Ježíš nadto nenařídil uctívat svůj popravčí nástroj. To, co dělá církev, je tedy stejná zvrhlost, jako kdyby někdo uctíval modely šibenice, gilotiny, nebo pušky.

Modly

Máme uctívat pouze Jehovu Boha. Uctívání obrazů, soch, ikon, nebo dokonce údajného Ježíšova popravčího nástroje je modlářství. Nesmíme uctívat ani lidi – duchovní, politiky, sportovní, hudební nebo filmové hvězdy.

Duše, smrt

Duše rovná se člověk. Neexistuje žádná nehmotná duše uvnitř těla. Živý člověk je duší. I zvířata jsou duše. Smrt je konec existence, nezůstává žádná nesmrtelná duše. Po smrti člověk nikam nejde.

Peklo

Jelikož neexistuje nesmrtelná duše, neexistuje také peklo, kam by odcházela. Nikde v bibli nenajdeme zmínku a tom, že by trestem za hřích byla věčná muka. Bible říká, že trestem za hřích je smrt, čili neexistence.

Náboženství

Je logické, že pravda je jenom jedna. Protože každé náboženství vyučuje něco jiného, je jasné, že pravé je jen jedno náboženství a ta ostatní jsou falešná. Všechna křesťanská i nekřesťanská náboženství kromě víry svědků Jehovových jsou falešná, ovládaná Ďáblem a tudíž naprosto zlá.

Armagedon

Armagedon je boží válka vedená anděly, kteří provedou vyhlazení lidí ignorujících Jehovovy zákony. Kdyby se jimi všichni lidé řídili, obyvatelé země by žili šťastně a v blahobytu. A to je cílem Armagedonu. Bude provedena totální genocida všech, kdo nejsou dobrými lidmi, tedy svědky Jehovovými. To bude konečné řešení všech jejich problémů. Stane se to každým okamžikem.

Evoluční teorie

Vědecký omyl, navíc naivní. Jeden z Ďáblových podvodů. Darwin byl ovládán Satanem. Všichni objektivně uvažující vědci věří ve stvoření. Dokonalé procesy v přírodě nepovažují jehovisté za výsledek toho, že se v průběhu milionů let vyvinuly k optimální účinnosti, ale za důkaz inteligentní konstrukce. Když slyší zprávy o předchůdcích člověka starých miliony let, jehovista se jen shovívavě usměje.

Svátky

Slavení narozenin je pohanský zvyk a je v bibli zakázán. Vánoce jsou pohanským svátkem upraveným pro potřeby falešného křesťanstva a nemají se slavit. Velikonoce jsou pohanské svátky plodnosti. Máme slavit jen jediný svátek – poslední večeři, a připomínat si tak Ježíšovu obětní smrt, kterou vykoupil naše hříchy.

Nebe

Původním božím záměrem byl pozemský ráj. Člověk nemá nesmrtelnou duši, která by odcházela do nebe. Pouze malá privilegovaná skupina jehovistů byla po smrti vzkříšena v podobě andělů, aby plnili určité povinnosti v nebi – nám neviditelné duchovní říši, kde sídlí i bůh. Všichni jehovisté, které potkáte, se těší na život v pozemském ráji.

Velká sporná otázka

Svědkové samozřejmě vyřešili i největší teologický paradox – jestliže existuje všemohoucí láskyplný bůh, proč existuje utrpení? Nuže, je to proto, že vznikla Velká sporná otázka. Adamovi a Evě tehdy v ráji Satan navrhl, aby se vymanili z podřízenosti bohu, což povede k většímu štěstí jejich i celého lidstva, jako jejich potomků. Vznikla tedy otázka, jestli má pravdu Jehova nebo Satan. Pro její zodpovězení bylo nutno nechat lidstvo několik tisíc let vlastnímu osudu. To je důvod, proč Jehova dnes připouští utrpení. Dnes už je zjevné, že lidstvo samo ani za šest tisíc let nedosáhlo spravedlnosti a štěstí. Proto se bůh opět ujme vlády.

Ale nejzajímavější část samozřejmě je konec světa

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár