Svědkové Jehovovi

Znáte skutečnou pravdu?

Ježíš Kristus je

archanděl.

Správně! Ježíš Kristus byl vlastně první stvořenou bytostí, prvním andělem, ustaveným jako hlava ostatních andělů – archanděl. Jiný archanděl není.

Syn z Trojice Otec, Syn a Duch svatý.

Bible o Boží trojici nikde nemluví, je to falešné učení.

jediný Pán nebe a Země.

Jediný Pán vesmíru je Bůh – Jehova – kterému je Ježíš podřízen.

Konec světa

přijde v roce 2021.

Jehovisté vědí, že nemá smysl pokoušet se pomocí svatých textů vypočítat nějaké datum. Tedy TEĎ už to vědí – pouze prvních sto let své existence se o to snažili.

přijde velmi brzy.

Velmi brzy přijde Armagedon, ale ne konec světa.

již přišel.

Správně! Konec světa již nastal, a to v roce 1914. Jen jsme si toho nevšimli.

Duše je

nehmotná substance, která nese skutečnou podstatu lidského vědomí.

V bibli stojí něco jiného (zejména ve starém zákoně).

nesmrtelná duchovní složka člověka. Člověk = tělo + duše.

V bibli není nic o tom, že by měl člověk v sobě nějakou duši, která by po smrti někam odcházela.

duše je vlastně člověk jako takový.

Správně!

Smrt je

oddělení duše od těla.

Nesprávně. Jak víme, člověk v sobě nemá žádnou duši.

konec existence. Člověk prostě zemře.

Správně!

přechod do vyšší fáze existence.

Smrt je trestem za hřích (stav, který máme každý). Proto nemůže být odměnou.

Slavíte-li narozeniny,

využíváte vhodnou příležitost pro odpočinek a rozptýlení.

Nikoli.

vyjadřujete tím vděčnost bohu, že vám pomohl dožít se až do tohoto věku.

To Jehova nežádá.

dopouštíte se kacířství, které boha uráží.

Správně! Narozeniny je zakázáno slavit. Je to hřích a rouhání.

Ježíš Kristus vypadal jako

Holohlavý obtloustlý muž.

Ani náhodou! Ježíš se narodil bez vlivu dědičného hříchu, byl to tedy naprosto zdravý muž bez jakýchkoli nedokonalostí.

Muž atletické postavy s krátkými vlasy.

Přesně! Ježíš byl jako syn Jehovy vzor dokonalého muže, který navíc zachovával boží pravidla, nemohl mít tedy dlouhé vlasy jako žena. Měl samozřejmě také plnovous!

Vyzáblý bledý muž s dlouhými vlasy.

Nikoli. Ježíš nebyl žádný zženštilý asketa, jak si to myslí ti pomatení katolíci, ale dokonalý muž. Jistě byl i sexy.

Kostel je

místo, kde se člověk může přiblížit k bohu.

V kostele se neuctívá jediný pravý Bůh Jehova, ale falešný bezejmenný bůh v podobě trojice.

místo, které dnes už nemá žádný zvláštní duchovní význam.

Kostel je místem uctívání falešných božstev plné model.

místo prostoupené zlými silami.

Kostel, jako místo uctívání falešných bohů a model, je samozřejmě místem působení zlých andělů – démonů –, přisluhovačů Ďábla. Pravý křesťan by do něj neměl nikdy vstoupit.

Peklo

je místo, kam jdou lidé, kteří nejsou jehovisté, po smrti.

Jak víme, po smrti nikdo nikam neodchází.

je místo věčného trestu, kam jdou po smrti zlí lidé.

Nesprávně. V bibli není o pekle ani jedna zmínka.

neexistuje – je to chybný překlad.

Správně! Trestem za hřích je smrt, jak říká bible. Nikoli věčná muka.

Když zemřete,

jste souzen podle svých skutků a jdete do nebe nebo do pekla.

Podle bible jste prostě mrtvý – neexistujete. Nemůže se s vámi tedy nic dít.

narodíte se někde jinde znovu.

Ale fuj! Bible přece nic neříká o reinkarnaci.

jste prostě mrtvý.

Přesně tak! Ale bůh vás může v budoucnu vzkřísit zpět k životu.

Člen vedení sboru jehovistů se nazývá

starší bratr.

Nesprávně.

biskup.

Nesprávně. Nebudou přece používat termíny z falešného náboženství!

dozorce.

Správně! Dozorce (z řeckého episkopos, z čehož pochází i české biskup). Také se mu říká starší.

člen výboru.

Nesprávně.

vedoucí člen.

Nesprávně.

Nižší člen vedení sboru, který má vykonávat hlavně technické práce, se nazývá

jáhen.

To by příliš připomínalo katolickou terminologii.

diákon.

Nebudou přece používat tyto tradiční názvy! Jehovisté jsou moderní!

služební pomocník.

Správně!

pomocný služebník.

Trochu jinak – toto je málo divné.

ministr.

Nikoli.

Kázání je

poučná přednáška na duchovní téma pro shromážděné věřící.

Nesprávně.

dlouhá káravá promluva k členovi sboru v soukromí.

Nesprávně.

promluva k lidem, kteří nejsou jehovisty, ve snaze přivést je k víře.

Správně! Kázání je totéž, co zvěstování. Kázat mají všichni členové sboru.

Křest je

obřadní polití křtěnce vínem.

Má se používat jen voda.

obřadní polití hlavy křtěnce vodou.

Slovo křest neznamená polití ani pokropení.

obřadní ponoření celého křtěnce pod vodu a jeho vytažení.

Správně!

Ježíšova matka Marie

nehraje ve víře žádnou důležitou roli.

Samozřejmě!

má být uctívána jako Svatá panna.

Nikdo nemá být uctíván, kromě boha. A Marie nadto pak měla další děti normálním způsobem se svým manželem Josefem, nezůstala tedy pannou.

je bohorodičkou a přímluvkyní u boha.

Ježíš Kristus není bůh, tudíž jeho matka nemůže být matkou boha.

Ježíš řekl:

„Šťastní jsou ti, kteří si uvědomují svoji duchovní potřebu.“

Přesně tak! Správný člověk si uvědomuje, že potřebuje styk s bohem pro šťastný a věčný život.

„Šťastní jsou ti, kteří jsou chudí na duchu.“

Mohl by Kristus říct něco takového? Ne.

„Blahoslaveni chudí duchem.“

Kristus by přece nemluvil takovým archaickým jazykem!

Sexuální styk bůh dovoluje

pouze z upřímné lásky.

Fuj! To by přece bylo odporné!

pouze mezi zasnoubenými a sezdanými páry.

Sex mezi zasnoubeným párem je smilstvo!

pouze po povolení výborem sboru.

Nikoli.

pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou manželi.

Přesně tak. Výjimka neexistuje.

Ježíš Kristus se narodil

25. prosince.

Tak to není.

někdy mezi 20. a 31. prosincem.

Nikoli. V tomto období nebývají pastýři v noci s ovcemi na poli.

někdy na podzim.

Správně! Nic to však neznamená, protože Ježíš nikdy nepřikázal, abychom slavili jeho narozeniny. Vlastně kohokoli narozeniny.

Skutečné místo podle bible, které se zpravidla překládá jako peklo, je místo, kde

Ďábel mučí zlé lidi ohněm.

Bůh nepřenechává trestání hříšníků největšímu hříšníkovi.

Bůh mučí zlé lidi ohněm.

Bůh hříšníky netrestá mučením!

Bůh zabíjí zlé lidi ohněm.

Samozřejmě! Bůh přece nikoho nemučí!

Armagedon je

Film se Sylvesterem Stallonem.

Tam přece hrál Bruce Willis!

Boží válka proti všem zlým.

Ano. A protože zlý je každý, kdo není jehovista, bude to dokonalá genocida všech, kteří nejsou jehovisté.

Jaderná válka, nebo jiná katastrofa, která způsobí vymření většiny lidstva.

To je rozšířený omyl.

Armagedon přežijí

všichni dobří lidé.

Ano. Ale kdo jsou ve skutečnosti dobří lidé?

všichni dobří rodáci.

Nebylo by lepší dát si pauzu?

všichni jehovisté.

Kupodivu nesprávně! Přesná odpověď zní trochu jinak.

všichni ti, kteří upřímně věří v boha, a dodržují jeho zákony.

Správně! A to jsou pouze jehovisté. A ještě ne všichni, protože někteří mohou věřit nesprávně nebo neupřímně. To bůh vidí a v Armagedonu takové také zabije. Správná odpověď tedy je: Pouze jehovisté, a to ještě ne úplně všichni.

Správně věřící jehovisté po smrti

jdou do nebe.

Dnes už ne.

zůstávají zatím mrtví.

V této době to tak je. Ale přesná odpověď je trochu jiná.

by šli by do nebe, ale na to byla kvóta.

Správně! Do nebe šlo po smrti pouze 144 000 křesťanů (tj. jehovistů), a tento počet se naplnil někdy v polovině 20. století.

Jaké výročí si máme připomínat?

Ježíšovu smrt.

Přesně! A žádné jiné!

Ježíšovo narození.

To Kristus nepřikázal. Proto jsou vánoce podvod.

Ježíšovo zmrtvýchvstání.

To Kristus nepřikázal. Proto jsou velikonoce podvod.

Které dva z těchto výroků nejsou v bibli?

„Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“

Tento text je v dopise Židům, 10:31.

„Však jako lejno jeho na věky zahyne.“

„Tento text je v knize Job, 20:7, Bible kralická.“

„Nečiň druhým, co nechceš, aby tobě činili.“

Správně!

„Lidský synu, pomoz sobě sám a Bůh ti pomůže.“

Správně!

„Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší.“

Tento text je v dopise Koloským, 3:18, Překlad 21. století.

Janovo evangelium o Ježíši Kristu (na počátku stvoření zvaném Slovo) říká: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.“ Co to znamená?

Kristus je Syn v božské trojjedinosti Otec, Syn a Duch svatý.

V bibli se o trojjediném bohu nikde nepíše.

Je to vyjevení velkého tajemství Trojice Boží, kdy Kristus je Bůh.

Nikde v bibli se nepíše, že by Kristus byl Bůh. A pokud si myslíte, že právě zde se o tom píše, tak se mýlíte.

Je to chyba v překladu. Kristus je „bohem“ s malým „b“, to znamená někým mocným. Neznamená to, že je Bohem (s velkým „B“).

Správně. Je to logické, jako všechno, co říkají jehovisté. Když je někdo „u“ někoho, je jasné, že se jedná o dvě různé osoby.

Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár