Svědkové Jehovovi

Jehovistka a čajKdo vlastně jsou jehovisté?
Co si myslí o tobě?
V čem se podobají vodníkům?
A proč si
vylijí čaj na hlavu?

Co myslíte – který z těchto symbolů je nejvíce bezbožný?

anchtradiční křesťanský křížkosočtverec s čárkousvatoondřejský křížsvastika

Anch – staroegyptský symbol života – je jistě spjat s uctíváním falešných bohů, ale existuje symbol ještě více kacířský.
Správně! Kříž je symbol zla! Je to znak křesťanstva, tedy celosvětového falešného náboženství, které podvodně odlákalo miliony lidí od pravé víry. V bibli se nic o kříži a jeho uctívání nepíše. Mít doma nebo na krku kříž je modlářství a bůh to potrestá!
Tento symbol je pro jehovisty také velice odporný, ale existuje znak ještě mnohem ohavnější.
Svatoondřejský kříž nevyvolává v jehovistech žádné silné emoce. Zejména proto, že nevědí, co to je.
Svastika je symbolem ideologie, která má samozřejmě na svědomí utrpení a smrt milionů lidí a která pronásledovala i tehdejší jehovisty tak krutě, že zahraniční jehovisté poslali Hitlerovi výhružný dopis, aby toho nechal, jinak že ho Jehova potrestá. Je to tedy možná druhý nejhorší symbol. Přesto pro jehovisty existuje ještě větší zlo.

Zkuste si celý kvíz

Pes Víš, že budeš brzy zabit
a tvoji mrtvolu sežerou psi?
Pokud ovšem
nepřijmeš PRAVDU.

Znáte skutečnou pravdu?

Jak vypadal popravčí nástroj, na kterém byl přibit Ježíš Kristus?

kůlkříž "T"kříž

Správně! Ježíš zemřel na kůlu.
Nesprávně.
Nesprávně.

Zkuste si celý kvíz

Jehovista se chytá za nos Proč mají předepsáno chytit se za nos?
A proč to nepomáhá?

Kdo jsou Jehovisté?

Jsou to slušní, čestní lidé s pevnými zásadami, nebo otroci zhoubného kultu bez vlastního života?

Skutečnost není nikdy černobílá. Tak se to alespoň říká. V tomto případě však relativizace hodnot není na místě. Být jehovistou znamená být šťastným člověkem. Ale z povinnosti. Jehovista je přinucen být šťastným, je přinucen, aby přijal systém hodnot sekty, a to bezvýhradně, a aby jí věnoval většinu svého času a prostředků. Není donucen násilím. Myslí si, že koná ze svobodné vůle. Je zmanipulován.

Svědkové Jehovovi jsou začarovaní lidé. Nevidí zjevnou skutečnost, ani když jim ji popíšete. Vím to. Byl jsem jedním z nich.

Více v kapitole Kdo jsou jehovisté?

Víte, že jehovisté ve skutečnosti neexistují?

Proč zde používáme výraz jehovisté? Kdyby si tím neuzavřel cestu obrátit vás na svou víru, každý jehovista by se urazil, kdybyste ho nazvali jehovistou. Považují totiž výraz za hanlivý a – co je ještě horší – za nesprávný. Sami sebe nazývají svědky Jehovovými (s malým „s“), protože to prý není název nějaké křesťanské denominace, ale prostě úloha, kterou vykonávají. Ale protože my nevěříme, že je bůh povolal do této role, nemáme pro toto hnutí název. Nezbývá nám než zůstat u pojmenování jehovisté, jehovisti, nebo familiárně Svědkové.

Co (podle jehovistů) jste a čím byste měli být

Vyberte si:

prasekozelšelma

„Neházejte perly sviním.“ Pokud vám jehovisté říkají vzácné biblické pravdy, ale vy nechápete, že mají vysokou hodnotu, a navíc je ještě zpochybňujete („zašlapáváte do bláta“), jste pro ně svině.
Nejste-li jehovista, jste podle Ježíšova podobenství kozel.
Všechny politické systémy jsou zpodobněny dravou šelmou. Jste-li členem nějaké politické strany, jste částí zlé dravé šelmy.

údovceprostitutka

Ano, každý křesťan je údem Kristova těla, tedy sboru. Rozhodně byste měli být údem. A to údem pevně spojeným s tělem.
Ano, měli byste být ovcí a jít s božím stádem.
Všechna nábožensví světa jsou v bibli nazývána nevěstkou. Jste-li tedy jakkoli věřící (kromě náboženství jehovistů), jste uvnitř prostitutky.

Pro lepší vysvětlení viz Víte, co jste?

Co udělá Svědek s touto stránkou?

Z hlediska jehovisty forma předčí obsah a morální kredit pisatele je důležitější, než to, co opravdu píše. Jakmile jehovista zjistí, že tyto stránky se jej zjevně snaží „odvrátit od víry“, stávají se pro něj „podvratnou literaturou“, jedovatým, lstivým a zkaženým zdrojem.

Cokoli, co nějak zpochybňuje jeho víru, přece nemůže být poctivé – on se přece již přesvědčil, že pravdu mají jehovisté. Pochybovat o svojí víře by bylo hříšné.

To je ta past, ve které každý jehovista uvízl a neví o tom, protože nepochopil, jak lehce je člověk zmanipulovatelný a jak zkresleně může vnímat skutečnost. Vlastně to ví, protože vidí kolem sebe ta „falešná náboženství“ a vysmívá se jim. S útrpným úšklebkem jehovisté mezi sebou mluví o víře katolíků, že víno se mění v Kristovu krev. To, že oni sami mají třeba ještě absurdnější učení, to si neuvědomují.

Svědkové jsou přirození

Jehovisté považují svoje učení za něco, co bychom mohli nazvat přirozeným náboženstvím. Prostě bible je zjevně ta správná svatá kniha a je v ní zjevně napsáno to, čemu věří Svědkové. Kdo není zaslepen dogmaty falešného náboženství, dojde při čtení bible ke stejné víře jako jehovisté a je téměř připraven k nim vstoupit. Literatura jehovistů je plná takových zkušeností, kdy izolovaní lidé, například vězni, prostým samostudiem bible došli ke stejným závěrům. To je pro jehovisty jedním z důkazů pravdivosti jejich víry.

Zároveň však jehovisti hlásají, že nikdo nemůže správně pochopit bibli, aniž mu ji vysvětlí někdo spojený s jedinou pravou boží organizací. Jedinec nebude spasen, pouze ten, kdo se stane členem Organizace.

Co zázraky?

Ne, u jehovistů se nepořádají žádná uzdravování, mluvení jazyky ani jiné extatické prožitky. Leží-li jehovista v nemocnici, sbor může do svých modliteb zahrnout i prosbu, aby bůh dotyčnému pomohl se uzdravit. Ale nepočítá se s tím, že by bůh dotyčného zázračně uzdravil, spíše že jen prostě „dá“, aby se člověk z nemoci dostal.

Na ty náboženské skupiny, které provozují jazyky, uzdravování a jiné duchovní prožitky, hledí jehovisté s jistotou, že v těchto falešných náboženstvích působí nebezpečné zlé síly, a posmívají se jim se slovy, že dnes už Ježíš na zemi žádná zázračná znamení nečiní. Paradoxně tak dnes Ďábel činí spoustu zázraků, kdežto Jehova nedělá nic. To je důkazem, že existuje.

Svědkové věří na nekonečnou moc boha, ale zároveň si dávají veliký pozor, aby nemuseli spoléhat na jakési jeho přímočaré působení, tedy aby se všechno dělo jaksi materialisticky. Jako potvrzení zázraku upálení Baalových ctitelů ohněm z nebe, který přivolal Elijáš, byl kdysi uváděn nález modrých kamenů na hoře Karmel. V novější literatuře se už jehovisté k takovým naivním důkazům neuchylují.

Jeden člen organizačního výboru pro přípravu celostátního sjezdu jehovistů mi řekl, že nikdy nemění rozhodnutí, ke kterým společně došli. Zjevně z toho důvodu, že bůh je vede při rozhodování, takže změnit rozhodnutí by pokazilo boží záměr a byl by to i projev nevíry. Nakonec se vždy ukáže, že původní volba byla ta správná. Jako vždy.


Jsi svědek Jehovův?

Nu, jak začít? Zřejmě se na těchto stránkách necítíš dobře, protože jsi přesvědčen, že ti chceme ublížit. Těžko lze argumentovat, když každý argument druhá strana považuje za léčku. Znám to. Člověk nechce slyšet nepříjemnou pravdu. Nikdo z nás nechce slyšet, že dělá chybu a že třeba značnou část svého života promrhal kvůli chybnému rozhodnutí. Je k tomu potřeba opravdu velká morální odvaha. Ale nic víc. Jen se nebát použít vlastní rozum. Vyplatí se to!

Je to, co zde píšu, pravda?

Jak už říkal Indiana Jones svým studentům: kdo chtějí vědět, co je pravda, ať jdou k filosofům – nás zajímají fakta. Pravdu si přivlastňují jehovisté, kteří zdůrazňují, že jen oni mají tu jedinou, absolutní Pravdu, a nemohou se mýlit. Určitě je nechci napodobovat, proto jen prohlašuji, že se snažím o co největší objektivitu.

Zajímavější je, co řeknou o těchto stránkách sami jehovisté. Zkuste se jich na některou otázku zeptat – stanete se svědky jedné z nejmarkantnější ukázek, jak moc zakletí lidé to jsou. Odpověď vám řeknu předem: „Je to snůška lží a pomluv. Nic z toho není pravda.“

Některé příklady si můžete přečíst v kapitole Zeptejte se jehovisty.

Tričko „Svědkové Jehovovi vědí všechno“

„Jehova“?

Jan Werich jako císař Rudolf II. ve filmu Císařův pekař a pekařův císař volá: „O Adonaj, o Jehova!“ Jsou to slova z hebrejské části bible. Jak by vám vysvětlili jehovisté, adonaj znamená pán a Jehova je jméno – tak se prostě Pán Bůh jmenuje. Je pravda, že to jméno je v textu bible všude tam, kde je v českých biblích napsáno Hospodin. A taky je pravda, že ač je to podle jehovistů nejdůležitější pojem ve vesmíru, nikdo neví, jak se opravdu má vyslovovat – zda Jehova, Jahve, Jahveh, či jinak.

Americký brouk?

Píšeme, že jehovisté říkají to či ono. Ve skutečnosti to není pravda. Řadový jehovista si nesmí dělat vlastní názor, pouze opakuje oficiální, celosvětově platné nauky, které stanovuje výbor nejvyšších jehovistů sídlící v Brooklynu („vedoucí sbor“). Polemizovat s jeho tvrzením se rovná trestu smrti (při posledním soudu). Jestliže tedy komunisti říkali, že mandelinka je americký brouk a jehovisté jsou americkým náboženstvím, v jednom případě nelhali.

Zvěstovatelský pár